Strona główna » Warunki gwarancji
logo_Anmar_producent mebli

Zakład produkcyjny

Kurów, Łąkoć 5a
(3 km od Kurowa w stronę Michowa)
tel. 531 094 885

Puławy

ul. Lubelska 55

Studio kuchni:
tel. 793 017 983 , 883 129 100

Zwoleń

ul. Słowackiego 2
tel. 881 230 379

1. Reklamacje z tytułu wad przyjmuje Sprzedawca w sklepie w którym dokonano zakupu.

2. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.

4. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego

5. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację kuchni, wmontowany będzie element zastępczy

6. W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu kuchni na element wolny od wad

7. Jeżeli podczas wymiany kuchni lub jej elementu na wolne od wad lub w przypadku odstąpienia od umowy oprócz wad na skutek których następuje wymiana lub zwrot części lub całości mebli kuchennych stwierdzi się dodatkowo:
a) obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia
b) uszkodzenia spowodowane przeróbką dokonaną przez kupującego
c) brak części składowych
Kupujący zostanie obciążony równowartością uszkodzonych lub brakujących elementów.

8. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania przez producenta

9. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru (wykonanie i dosłanie elementów kuchni na wymianę) termin określony w pkt. 8 na usunięcie wady może ulec przedłużeniu, w zgodności z zawartą z Kupującym umową.

10. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów kuchni Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji zamówienia przez Fabrykę. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie uznane będzie jako akceptację stanu dostarczonych mebli.

11. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

12. Termin, o którym mowa w pkt.10 uważa się za wiążący, jeżeli został uzgodniony z Kupującym co najmniej 3 dni wcześniej.

13. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

14. Termin gwarancji kuchni ulega przedłużeniu o czas załatwienia reklamacji, jeżeli w tym czasie nie było możliwe używanie jej przez Kupującego zgodnie z przeznaczeniem.

15. Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika kuchni i całkowicie niewidoczne po zmontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.

16. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli kuchennych wynikłe z:
- niewłaściwego transportu mebli transportem klienta

- zdarzeń losowych
- niewłaściwego przechowywania kuchni przez Kupującego po przyjęciu dostawy
- wykonania zabudowy niezgodnie z zamówieniem-projektem i bez uzgodnienia zmian z projektantem
- użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów
- braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących
- niewłaściwego zamontowania w zabudowie kuchennej urządzeń
- zamontowanie w zabudowie urządzeń spoza oferty polecanej przez Producenta
- sprzedaży mebli niepełnowartościowych o obniżonej cenie
- tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

17. Kompletność mebli pod względem ilościowym i elementy szklane należy sprawdzić przy odbiorze mebli

18. Producent nie odpowiada za błędy powstałe podczas składania zamówienia.

19. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie

20. Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania frontów, niezgodnego z ich przeznaczeniem
- uszkodzenie mechaniczne frontów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia
- uszkodzenia, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, np. rozpęczniona płyta
- uszkodzenia powstałe w transporcie nie z winy producenta w tym w transporcie firm kurierskich
- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego pielęgnowania frontów lub użycia nie właściwych środków do pielęgnacji
- uszkodzenie powstałe na skutek zbyt mocnego czyszczenia (zmatowienie powierzchni, wybłyszczenia lub jej zarysowania)
- uszkodzenia będące skutkiem przeróbki powierzchni elementów
- uszkodzenia powstałe na skutek pracy niesprawnego sprzętu AGD lub jego niewłaściwej instalacji
- różnice odcieni z różnych partii produkcyjnych
- różnic pomiędzy zakupionym produktem a wzornikiem o ograniczonej powierzchni
- tolerancja wymiarów +/-1 mm na długości i wysokości
- wygięcia frontów powyżej gabarytów: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm
- odkształcenia elementów wynikających z niewłaściwego sposobu magazynowania
- różnice w odcieniu poszczególnych elementów wynikających z eksponowania ich na bezpośrednie nasłonecznienie
- efekty naturalnego starzenia się frontów
- stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych
- różnice w odcieniach poszczególnych elementów produktów wynikających z właściwości materiału wyjściowego
- występowania w poszczególnych elementach produktów zróżnicowanego rysunku słojów, małych zdrowych sęków, zawiłości słojów, fladrów, cętek itp.,
- elementów wykonywanych na specjalne zamówienie, których producent nie posiada w standardowej ofercie
- występowanie naturalnych przebarwień w fornirze oraz różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi formatkami okleiny oraz poszczególnymi frontami
- naturalne spękanie forniru, wynikające ze specyfiki materiał

 

 POBIERZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY